Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako Dzień Godności osób niepełnosprawnych ( fr. ) Rendez-vous de la Dignité (Spotkanie z godnością).
WSPIERAMY !!!
Obchody w Nowym Tomyślu tego bardzo ważnego dnia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w Nowym Tomyślu odbędą się 27.05.2022 r. – po raz pierwszy rozpoczną się przemarszem o g.10:00 spod muszli koncertowej, wokół pl. Niepodległości i powrót na część artystyczną do NOKu.
 
                       
godność
To dzień podkreślający równe prawa każdego człowieka, ZWŁASZCZA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. To także – od 1999 roku – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 

Dzień ten ma na celu stworzenie okazji do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz pokazanie barier, z jakimi się wciąż borykają.
 Godność jest pojęciem wieloznacznym, w najogólniejszym sensie oznacza wartość osoby. Z godnością kojarzą się takie pojęcia, jak: szacunek, dobre imię, akceptacja, równość i ochrona praw, wolność, autonomia, zrozumienie, tolerancja…

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną cały czas często doświadczają różnych form naruszania ich godności.Niepełnosprawność intelektualna jest terminem stosunkowo młodym, który zastąpił  określenia „niedorozwój umysłowy”, „upośledzenie umysłowe”

Praktyka pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do najbardziej narażonej na dyskryminację grupy społecznej.
 
Tymczasem osoby te, mają takie same potrzeby, tak samo odczuwają, mają marzenia, uczą się, rozwijają, nawiązują przyjaźnie. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i przyjąć właściwe, sprzyjające im postawy, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne oraz konkretne działania, są czynnikami niezbędnymi do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.
Zastanówmy się w tym dniu – jak MY  – jako osoby traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i czy jesteśmy w stanie coś zmienić …..