Klauzula informacyjna RODO
dla członków stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY (zwane dalej Stowarzyszeniem ), z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Szpitalnej 2.

Z administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:

– listownie: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY, ul. Szpitalna 2, 64-300 Nowy Tomyśl

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kochamy.org.pl;

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań regulaminowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności regulaminowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów regulaminowych Stowarzyszenia. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń, w przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres 5 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa
  w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.