REGULAMIN
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KochaMY

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych KochaMY, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach z poźn. zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 723.), innych przepisów regulujących działalność organizacji pozarządowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie KochaMY.
3.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działań mających na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
4.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i nie posiadającym osobowości prawnej ( ułomna osobowość prawna).

§ 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski.
2.Adresem do korespondencji jest adres osoby pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.
2.Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.Stowarzyszenie nie posiada  osobowości prawnej (ułomna osobowość prawna).
2.Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

1.Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.
2.Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, również z grona członków Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.
3.Stowarzyszenie w ramach działalności regulaminowej oraz w zgodności z przepisami prawa może przekazywać do publicznej wiadomości informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia w tym potrzeb jego podopiecznych, wykorzystując do tych celów organizacje pożytku publicznego, organizacje rządowe i pozarządowe, a także współpracujące ze Stowarzyszeniem podmioty oraz media takie jak stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasę i Internet.
4.Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom i opiekunom.
2.Zrzeszanie osób niepełnosprawnych kończących edukację szkolną.
3.Stworzenie możliwości adaptacji lub oddanie do adaptacji nowych budynków na potrzeby zwiększonej ilości osób mogących korzystać ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu oraz dążenie do utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Tomyślu.
4.Zainicjowanie możliwości utworzenia opieki wytchnieniowej realizowanej m. in. poprzez zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty, ośrodkach urlopowych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i innych, jak również poprzez pomoc w miejscu zamieszkania.
5.Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi.
6.Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży w kierunku zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym oraz ich akceptacji społecznej.
7.Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy lub wspieranie osób niepełnosprawnych.
8.Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
9.Współfinansowanie dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych i kulturowo-rekreacyjnych.
10.Udzielanie nieodpłatnego wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
11.Działalność charytatywna.
12.Promocja i organizacja wolontariatu.
13.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
14.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
15.Udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość czy pochodzenie.
16.Wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu.

§ 7

Środki działania i sposoby realizacji:

1.Nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
2.Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kończących edukację szkolną.
3.Prowadzenie działalności społecznej w tym:
a)wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami,
b)ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
c)organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych,
d)propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów i warsztatów dla osób niepełnosprawnych,
e)pozafinansowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej,
f)współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia,
g)współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie opieki, rewalidacji, rehabilitacji itp.
h)wspomaganie i pozyskiwanie darczyńców dla pełnej realizacji celów regulaminowych,
i)inspirowanie, promowanie i wspieranie akcji charytatywnych celem pozyskiwania środków finansowych na potrzeby osób niepełnosprawnych,
j)pozyskiwanie wolontariuszy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych.
4.Nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.
5.Wymiana i edukacja kulturalna w tym m.in. poprzez:
a)organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
b)uzyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na działalność regulaminową,
c)pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 8

1.Członkiem  Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Regulaminu.
2.Członkiem  Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
3.O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.Zarząd o swojej decyzji niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
4.Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść pisemnie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
5.Członek Stowarzyszenie zobowiązany jest o niezwłocznym poinformowaniu Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie danych z deklaracji członkowskiej.

§ 9

Członek  ma prawo:
1.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3.Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4.Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 10

Do obowiązków członka  należy:
1.Przestrzeganie postanowień Regulaminu, Rozporządzenia dotyczącego przepisów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.Czynne uczestnictwo i pomaganie w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia,
3.Regularne opłacanie składek członkowskich,
4.Regularne uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia.

§ 11

1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:
a)pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b)śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c)wykluczenia.
2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres powyżej 1 m-ca, po wcześniejszym przypomnieniu sms na numer telefonu z deklaracji członkowskiej o zaleganiu z płatnością i nie uiszczeniu wpłaty w terminie 7 dni od przypomnienia.
b)postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Regulaminem,
c)postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d)działania na szkodę Stowarzyszenia,
e)braku czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i osób reprezentujących Stowarzyszenie.
3.O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Wykluczenie następuje po nieodnotowanym wpływie zaległości pomimo przypomnienia o zaleganiu z płatnością oraz braku kontaktu z Zarządem lub z innych przyczyn wymienionych w Regulaminie. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego e-mailem podanym w deklaracji członkowskiej, najpóźniej w terminie 7 dni od wykluczenia.
4.Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 litera a), b), c) §11, stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5.Wykluczenie z członkostwa nie powoduje umorzenia długu z tytułu nieopłaconych składek członkowskich, które należy uregulować w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu z członkostwa na konto Stowarzyszenia. Odbiór dokumentów powinien nastąpić w terminie 7 dni od wykluczenia w siedzibie Stowarzyszenia, w innym przypadku dokumenty zostaną przeniesione do archiwum Stowarzyszenia i będą przechowywane przez okres 5 lat w celach podatkowo-księgowych.
6.Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 §11 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12

1.Władzami Stowarzyszenia są:  Walne Zebranie oraz Zarząd.

Walne Zebranie
§ 13

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.W Walnym Zebraniu biorą udział:
a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3.Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia minimum raz na rok jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4.Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.
W przypadku braku quorum, Zarząd ma prawo podjęcia ostatecznej decyzji w jawnym głosowaniu na Walnym Zebraniu.
6.Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd lub Prezes:
a)z własnej inicjatywy,
b)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7.Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2.Uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia i Rozporządzenia dotyczącego przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
3.Wybór i odwołanie wszystkich członków Zarządu.
4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
5.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
8.Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
9.Uchwalanie budżetu lub zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia.
10.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania wszystkich członków Stowarzyszenia oraz w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji Zarządu.
11.Kontrola działań podjętych przez Zarząd.

Zarząd
§ 15

1.Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu oraz Rozporządzenia i uchwał Stowarzyszenia.
2.Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.
3.Zarząd jest organem kolegialnym i składa się z trzech osób. Podział funkcji pomiędzy członków Zarządu uchwala Walne Zebranie w Regulaminie Stowarzyszenia oraz Rozporządzeniu dotyczącym przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia . Wybierany jest Prezes, Sekretarz i Skarbnik.
4.Każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia może być odwołany, ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Rozporządzenia dotyczącego przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia lub nierealizowania celów Stowarzyszenia.
5.W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w okresie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, z tym zastrzeżeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż jedną osobę.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
7.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczny wynik rozstrzyga Prezes.
8.Członek Zarządu może być wybierany do władz Stowarzyszenia na więcej niż jedną kadencję.
9.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2.Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3.Zarządzanie środkami finansowymi oraz majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania .
4.Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6.Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7.Zwoływanie Walnego Zebrania.
8.Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9.Zawieranie umów cywilno-prawnych.
10.Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
11.Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przekładanie ich Walnemu Zebraniu.
12.Wnoszenie propozycji do zmian Regulaminu i powiadomienie odpowiedniego organu o zmianach dotyczących Stowarzyszenia.
13.Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz informowanie o wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu, adresu siedziby lub Zarządu.
14.Zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
15.Przyznawanie dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznawanie odznaczeń o odznak.
16.Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, jeżeli konflikt dotyczy chociażby jednego z członków Zarządu, wtedy zastosowanie mają przepisy 18 pkt 5 Regulaminu.
17.Wyznaczanie pełnomocników.
18.Ocena realizacji zadań powierzonych poszczególnym członkom stowarzyszenia.
19.Wykonywanie postanowień Regulaminu Stowarzyszenia.
20.Szczegółowe kompetencje członków zarządu zawarte są w Rozporządzeniu dotyczącym przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.

Rozdział V
Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 17

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są
– składki członkowskie,darowizny, zapisy i spadki, pieniądze pochodzące z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych), dotacji i dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie stowarzyszenia lub u skarbnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.
3.Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4.Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami Stowarzyszenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
5.Stowarzyszenie nie może :
a)Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b)Zrzeszać osób prawnych,
c)Prowadzić działalności gospodarczej,
d)Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
6.Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§ 18

1.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie, a w razie jego nieobecności bądź w czasie trwania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji lub w razie trwałej niemożności wykonywania tej funkcji zastępuje go Sekretarz.
2.Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika.
3.W przypadku długoterminowej nieobecności Prezesa Zarządu kompetencje przejmuje Sekretarz, a w przypadku długotrwałej nieobecności Sekretarza jego kompetencje przejmuje Skarbnik.
4.W przypadku długotrwałej nieobecności całego Zarządu kompetencje przejmują wskazani w Rozporządzeniu dotyczącym przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia inni członkowie Założyciele.
5.Spory koleżeńskie lub inne ważne problemy członków stowarzyszenia w pierwszej kolejności rozstrzyga Zarząd, jeżeli konflikt dotyczy chociażby jednego z członków Zarządu wtedy spory rozstrzygają Członkowie Założyciele Stowarzyszenia. Mogą oni zdecydować w przypadku ważnych przesłanek o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i poddaniu problemu pod głosowanie całemu Stowarzyszeniu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 19

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz Rozporządzenie dotyczącego przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
4.Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Nowym Tomyślu.

Regulamin przyjęto uchwałą nr 2/2019 w dniu 30.01.2019 r.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem przyjęcia Uchwały Nr 10/2019 zmieniającej Regulamin.